Bybit交易所

Bybit交易所

故以佐石膏,可以消解阳明之热而无余也。祁××向愚述之,因试其方果效。

况玉石混杂,瑜瑕莫辨,徒增望洋之叹也。 医者疑其受风,投以发表之剂,其疼陡剧,号呼不止。

若系哺乳稚子,不能食粥,即食之亦不能多者,但浓煮生山药汁,饮之亦可。其气息之迫促,乃肺之呼吸将停,努力呼吸以自救也,医者又复用药,降下其气,何其谬哉!一诸生,年五十六,为学校教员,每讲说后,即觉短气,向愚询方。

脉数至六至,按之无力,投以此汤,加生龙骨六钱,又将方中知母加倍,两剂汗止,又服十剂全愈。知病危急,适存有按小儿风证方所制定风丹,与以少许,服之立止,永未再犯。

因薄受外感,腹中胀满,大便数日不通,然非阳明之实热燥结也。 马钱子,即番本鳖,其毒甚烈,而其毛与皮尤毒。

又善治急性关节肿疼,发表痘毒、麻疹及肠胃炎、肋膜炎诸证,西药中之最适用者也。而仍不敢多用者,恐水道过利,亦能伤阴分也。

Leave a Reply